geri dön

Ferdi Kaza ve İşgörememezlik Sigortası

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
2015-2016 GRUP FERDİ KAZA POLİÇESİ
TAZMİNAT DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

 

KAZA HALİNDE BAŞVURULACAK SİGORTA BROKERLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Gras Savoye Sigorta ve Reasürans Brokerlik A.Ş.
Ballı Sokak. Benadam İş Merkezi No:8 K:3 D:6 06540 Kavaklıdere/Ankara

Telefon  : 0312 417 47 27
Faks  : 0312 419 47 27 
E-posta  : ankara@grassavoye.com.tr 
  hasar@grassavoye.com.tr
Web      : http://www.grassavoye.com.tr/tr
   
Müşteri Temsilcisi  : Efecan ULUGÖL
E-mail   efecan.ulugol@grassavoye.com.tr
Telefon  : 0530 490 39 81
   
Bölge Müdürü  : Yeşim YANILMAZ
Telefon     : 0530 642 08 12

(Faks evraklarının üzerine ilgili kişinin isminin yazılması rica olunur)

 

Türk Dişhekimleri Birliğinin organizasyonu ve dişhekimleri odalarımızın ödentileri ile meslektaşımız, TDB ve DUBAİ STARR SİGORTA arasında imzalanan protokol ile Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası kapsamına alınmıştır. 

Sigortalılık süresi 18 Temmuz 2015 tarihinde başlayıp, 18 Temmuz 2016 tarihinde sona erecektir.

 

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATI

Kaza sonucu vefat    : 15.000 TL
Kaza sonucu maluliyet  : 15.000 TL
Kaza sonucu tedavi masrafları  :   1.500 TL

    

KAZA SONUCU İŞGÖREMEMEZLİK SİGORTASI TEMİNATI

Kaza sonucu iş göremezlik sigortası günlük teminatı   : 75.00 TL
İş göremezlik yıllık azami gün sayısı   : 200 gün/kişi


(*) Sadece Carpal Tünel Sendromu ve Tenisci Dirseği Meslek Hastalıkları Ek Teminatı, Şubeniz tarafından satın alınmış olması halinde; söz konusu iki hastalık için,  ameliyat sonucu iş görememezlik raporuna istinaden  75 TL/gün max. 30 gün ile sınırlı olmak kaydıyla ödeme yapılabilecektir. (Bu teminatın ek primle Şubeniz tarafından alınmış olması halinde geçerlidir)      

Kaza geçiren dişhekiminin sigorta firmasına başvurusunun, kazanın oluşunu takiben 10 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları İçin Tıklayınız...

 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
2015-2016 DÖNEMİ GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

1. Grubun büyüklüğü ve tüm Türkiye`ye dağılımı nedeni ile sigortalılardan başvuru formu talep edilmeyecektir.

2. Deprem teminata dahil edilmiştir.

3. Terör vakaları sonucunda oluşan tazminatlar talep kapsam haricindedir.

4. Primlerimize BSMV dahil edilmiştir

5. Tazminat ödemelerinde Muafiyet uygulanmayacaktır.

6. Poliçe üzerinde verilen teminatlar Irak ve Afganistan hariç 7/24 tüm Dünya`da geçerlidir.

7. Sigortalının kazaen vefatı halinde, durum lehdar veya yasal yahut atanmış mirasçıları tarafından yazılı olarak Sigortacıya bildirilir. Teminatın ödenebilmesi için; 

 • Ölüm sebebini bildirir Doktor Raporu ve Defin Ruhsatı
 • Ölüm kaza sonucu meydana gelmişse, Cumhuriyet Savcılığı’nca düzenlenecek Kaza Raporu ve/veya Olay Tespit  Tutanağı, 
 • Lehdar tayin edilmiş ise Lehdar (lar) ın tasdikli Nüfus Kayıt Örneği,
 • Lehdar tayin edilmemiş ise Veraset İlamı ve hak sahiplerinin tasdikli Aile Nüfus Kayıt Sureti,
 • Vergi dairesinden alınacak Veraset ve İntikal ile ilgili yazı,

  Sigorta Ettiren tarafından Sigortacı’ya gönderilir. Bu belgelerin verilmesinden sonra hak sahiplerine ödeme yapılabilmesi için, Sigortacı tarafından örneği hazırlanmış olan ibranamenin imzalanması gerekir. Lehdarlara ancak “ibranamenin” imzalanmasından sonra ödeme yapılabilir. 
   

8. Kazaen maluliyet halinde. Teminatın ödenebilmesi için; 

 • Kaza Raporu ve/veya Olay Tespit Tutanağı,
 • Sakatlık nedenini, durumunu ve kesinleşmiş sakatlık  derecesini (sakatlığın yüzde kaç oranında olduğunu) belirtir, Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ya da Özel Hastanelerin sağlık kurulundan alınacak rapor.
   

9. Sigortalının kaza sonucu yaralanması neticesinde meydana gelecek tedavi masraflarının ödenebilmesi için;

 • Kaza Raporu ve/veya Olay Tespit Tutanağı(kaza işyerinde gerçekleşti ise işverenin ve işçinin ayrı ayrı olarak kazanın gerçekleştiğine ilişkin yazacağı dilekçeleri)
 • Hastane(epikriz) raporu
 • Açıklamalı tedavi giderleri faturası veya makbuzu,                                                                                                                                                              

      Sigorta Ettiren tarafından, kaşeli ve imzalı bir ön yazı ile birlikte, yazı ekinde ayrıca imza sirkülerine de yer verilmek suretiyle Sigortacı’ya gönderilir.
 

10. İşgörememezlik tazminatı halinde tazminat değerlendirmesi için;

 • Kaza sonrası tedavi için başvurulan Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ya da özel hastanelerden alınacak olan ve kazanın oluş şeklini, tedavinin seyrini, sigortalının ne kadar süre ile çalışamayacak durumda olduğunu belirten epikriz, sağlık raporu, tetkik  sonuçlarının Sigorta Ettirenin kaşeli ve imzalı yazısı (yazı ekine Sigorta Ettirenin imza sirküleri de ilave edilmek suretiyle) ile Sigortacıya  gönderilmesi gerekir.
 • Kazanın iş yerinde meydana geldiği durumlarda kaza tutanağı; işyeri dışında meydana geldiği durumlarda ise sigortalının yazılı kaza beyanı, Sigortacı tarafından gerek görülmesi halinde trafik kaza raporu, adli rapor,  karakol zaptı, alkol muayene raporu ve benzeri belgeler istenecektir.
   
 • “Uzun süreli çalışamaz” raporu verilmesi halinde, Sigortacı çalışamazlığın sürüp sürmediği ile ilgili olarak sigortalıyı istediği zaman, istediği sıklıkta ve istediği doktora kontrol ve muayene ettirme hakkına sahiptir.  

      Gündelik tazminat, çalışamaz raporunun Sigortacıya verilmesi ve gereken inceleme işlemlerinin tamamlanmasından sonra sigortalıya ödenir.

11. Sigortalılık döneminde ortaya çıkan tazminat konusu, sözleşme bitmiş olsa dahi, olayın gerçekleştiği tarihte poliçenin düzenlenmiş olduğu sigorta şirketinin teminatı altındadır.

12. Tazminata neden olan olayın adli bir vaka olması durumunda, sigorta şirketi davanın sonucunu bekler

13. Poliçeye giriş - çıkışlar tam gün esasına göre yapılacaktır.

14. İş görememezlik teminatı kişi başı max.200 gün ile sınırlıdır.

15. Toplam yıllık hasar üst limiti 5.000.000 TL ile sınırlıdır.

16. Girişin 15 gün içerisinde bildirilmesi ve bildirim esnasında üye kaydına ilişkin belgenin gönderilmesi kaydıyla, sigortanın başlangıç tarihi odaya üye olunan tarih olarak değerlendirilir.

17. Dişhekimlerinin Cumartesi günü de çalışıyor olması nedeni ile Cumartesi günü iş günü olarak kabul edilecektir.

18. Tazminata konu olayın, ayakta ve/veya yatarak tedavilerin ve iş görememezlik halinin sigorta şirketine olay tarihinden İtibaren 10 GÜN içinde bildirilmesi gerekmektedir.

19. Tazminata konu bir olay olmasını takiben, evrakların tamamlanmasından sonra max. 10 gün içinde hasar ödemesi yapılmaktadır.

20. Sigortalanma yaşı konusunda 65 yaş üst sınır olacaktır. 
 

DUBAİ STARR SİGORTA A.Ş