geri dön

13 NiSAN 2011 UZMANLıK YASASıYLA ALAKALı BASıN AÇıKLAMASı

Haziran 9, 2011 - Perşembe günü
13 NiSAN 2011 UZMANLıK YASASıYLA ALAKALı BASıN AÇıKLAMASı

UZMANLIK YASASIYLA ALAKALI ADANA DİŞ HEKİMLERİ ODASI BAŞKANI HASAN YAMAN' IN BASIN AÇIKLAMASI

 

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI,

Anayasal bir kuruluş olan ve diş hekimliği alanında tüm dünyada olduğu gibi kanunla yetkilendirilmiş bulunan Türk Diş hekimleri Birliği, Diş hekimliği Fakültelerine adım atan genç meslektaş adayından başlayarak, mesleğini hangi şekilde icra ederse etsin veya etmesin tüm diş hekimlerinin ortak çatısıdır. Onların sorunlarını çözmek, hak ve menfaatlerini korumak üzere çalışmalar yapmak, politikalar üretmek ve yasama erkine iletmek onun birincil ödevidir.

Bu amaçla Türk Diş hekimleri Birliği; kanun teklifi, yönetmelikler ve yönergeler hazırlar. Belirleyeceği politikalara yönelik komisyonlar kurar. Kongreler, sempozyumlar ve çalıştaylar düzenler. Uluslararası ilişkileri ile dünyadaki mesleki mevzuatı ve uygulamaları izler. Tüm bu çalışmaların sonuçlarını siyasi erke iletir.

Diş hekimliği mesleğinin dünyadaki uygulamalarına baktığımızda meslek icrasının yaygın olarak muayenehaneler üzerinden yapıldığı (AB ülkelerinde bu oran %80-%95 aralığındadır), kamudaki uygulamaların ise çoğunlukla meslek birlikleri ile birlikte koruyucu uygulamalar şeklinde olduğu görülmektedir.

Ülkemizde serbest çalışan diş hekimlerinin oranı, günümüzde %60'a kadar düşmüştür.

Hükümetin bir yandan serbest diş hekimine hasta gitmesini önlerken, sınırlı sayıdaki kamu istihdamı ve istihdamdaki çarpık düzenlemeleri ile Diş hekimliği mesleğini ve sonuçları itibariyle de halkın ağız diş sağlığının nerelere savrulduğunu önemsemeyen bir tavır içine girdiği görülmektedir.

Performans adı altındaki düzenleme; tedavi sürelerinin hiçe sayıldığı, sadece niceliğe önem veren, etik değerlerden ve bilimsellikten uzak, ülke kaynaklarının israfını umursamayan bir sistem olarak karşımızda durmaktadır.

Fakültelerimizin eğitim sorunları en üst seviyede iken, Diş hekimliği Fakültelerinin sayısı, 34'e çıkarılmıştır. İleri eğitim almak isteyen doktoralı meslektaşlarımıza yönelik kadro çalışması yapılmadığından, genç meslektaşlarımız hiçbir özlük hakkı olmadan yıllardır karşılıksız çalıştırılmaktadır. Yapılan öneriler dikkate alınmadığından, talep edilmesine rağmen Bakanlık ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından bu meslektaş grubumuzun mağduriyetini giderecek herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Diş hekimliğinin bilimsellik kazandığı 1908 yılı bizler için nasıl "umut dolu milat" ise, uzmanlık dallarının TBMM tarafından görüşülerek bir kanunla belirlenmesi de mesleğimizi uzun vadede derinden etkileyecek o derece "mutsuz" bir milattır.

Türk Diş hekimleri Birliği ve odalar meslektaşlarının belirli alanlarda uzmanlaşmasına hiçbir zaman karşı olmamıştır, karşı değildir. TBMM'de alınan bir kararla bir gecede yüzlerce uzmanın sisteme dâhil edilmesi ve sonrasındaki hizmet sunumunda yaratacağı sorunları hepimiz az çok düşünebiliyoruz. Dünyada, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık alanlarının kanunla belirlendiği bir başka ülke yok. Ne yazık ki Biz bir ilkiz.


Diş hekimliğinde uzmanlık alanlarının; insan gücü planlaması, hizmet sunumuna etkisi, toplumun gereksinimi ve fayda-maliyet gibi bilimsel ölçütler kullanılarak belirlenmesi gerektiği kuşkusuzdur. Ayrıca, mesleki uzmanlığın hak, yetki ve sınırları net biçimde tanımlanmadan sekiz ayrı alanda uzmanlık belirlenmesi, içimizde kaotik ve çatışmacı bir ortamın oluşmasına neden olabilecektir.

Hükümet; 24.000 diş hekiminin ortak sesi Meslek Birliğinin önerilerine kulaklarını tıkamış, günlük politikalara ve meslek örgütü yerine koyduğu yasal sorumluluğu olmayan kişilerin önderliğinde el yordamıyla çözüm(!) sandığı kararlarıyla, ülkenin en pahalı eğitimini görmüş bir meslek camiasını adeta linçe tabi tutmaktadır.

Bakanlar ve hükümetler bugün vardır, ya yarın?

1219 Sayılı temel Yasamızda diş hekiminin yetki tanımı; "Diş tabibi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir" şeklinde yapılarak, genel sağlığın korunması ve devamlılığın sağlanmasının ağız doktorları olan biz diş hekimleri tarafından gerçekleştirileceğini, uzmanlık alanlarının varlığının yetkilerimizi azaltamayacağını ve meslek icrasında hiçbir yetki kaybı olamayacağını son derece açık ve net bir biçimde ortaya koymaktadır.

Bakanlık açtığı yüzlerce ağız diş sağlığı merkezleriyle, halkımızın kaliteli ve çağdaş ağız diş sağlığı hizmetlerini almasını engellemiş ve devletimizin kaynaklarını heba etmiştir. Şimdi suçluluk psikozu ile bu çağdışı uzmanlık yasasını meclisten geçirerek toplumu kandırmayı amaçlamakta, en iyi bildiği iş olan popülist sağlık politikalarını devam ettirebilme uğraşı içindedir. Ancak deniz bitmiş ve kara görünmüştür.

Son olarak bu kanunu meclise sunanlardan birisinin Adana milletvekili olması bizi derinden yaralamıştır. Kendisi tıp doktoru olan bu sayın milletvekilimizin 24 bin diş hekimi ve meslek odalarıyla birliğini hiçe sayarak, örüşlerini bile dinlemeden bu teklifte ısrarlı oluşunu diş hekimleri olarak asla unutmayacağımızı belirtiyoruz.


13 NİSAN 2011


Diş Hekimi Hasan YAMAN

Adana Diş Hekimleri Odası

Başkanı

KONUYLA ALAKALI GAZETELERDE ÇIKAN HABERLER